Djurordlistan

Av P.O. Jacobson

Svensk–engelsk–fransk–latinsk djurordlista


English–Swedish–French–Latin Animal Word List

Denna lista kan användas av alla som är i behov av att snabbt ta reda på djur­namn på ovan angivna språk.


Teckenförklaring

Ord eller bok­stäver inom / / kan uteslutas, t ex »cottontail /rabbit/, puss/y cat/.» I all­mänhet anger ett sned­streck en variant, t ex »green wood­pigeon/wood­pecker», där / kan läsas som »eller». <= utvecklat från.

Förkortningar

AE=American English, Danska, Engelska, Franska, Grekiska, Holländska, Italienska, Latin, Norska, Portugisiska,Ryska, Spanska, Svenska, Sverige, Tyska, adjektiv, dialektalt, diminutiv = för­mins­kning, jmf=jämför, kollektivt, pluralis, N.G.=National Geo­graphic Maga­zine (hän­vis­ningar till större artik­lar), VK=Väster­bottens-Kuriren, S.N. =Sveriges Natur (Natur­skydds­för­eningens tids­krift)
 Asterisk (*) anger /Utrotnings/hotade arter, främst i Sverige, bl a enligt Natur­vårds­verkets »Röd­lista» (se Källor, Ahlén). N.G. 1995/3 inne­håller bil­der och sil­huetter av 632 hotade arter i USA. N.G.1995/9 innehåller bl a »Hawaii’s Lost World», utrotade eller hotade djur­arter. Se även S.N. 1994/4 om hotade fisk­arter och P.A. Morris (1993): A Red Data Book for Bri­tish Mam­mals. The Mammal Society, London. Även på Inter­net kan man hitta Röd­listor, bl a »Lista Rossa degli Uccelli d’Italia» = »Red List of Italian Birds». Den här adres­sen är mycket inne­hålls­rik och intres­sant: www.redlist.org Klicka på: The IUCN Red List of Threa­tened Spe­cies. En ny lista har kom­mit ut 2011. Som gräd­de på moset får man massor av vackra djur­bilder. Mer om ut­rotnings­hotade arter finns här: www.arkive.org. En fan­tas­tisk site. Rekom­men­deras!!!

Uttals­angivelser (engelska ord)

Dessa finns på några stäl­len där ut­talet kan bereda vissa svårig­heter. Ofta är endast huvuda­ccenten (betoningen) an­given. Ut­tals­beteck­ningar står all­tid inom [ ] . [--'-] inne­bär be­toning på tred­je sta­vel­sen. Se Ljud­skrift för mer informa­tion.

Namn

Namn­former som är lika i de tre »levande» språken finns i allmänhet inte med, t ex många hund­raser. Några undan­tag är ord som kan vara svåra att ut­tala eller där det finns varian­ter. Beträf­fande hund­raserna, se t ex American Ken­nel Clubs site. Klicka på Breeds, där finns många, många raser i bild och text. En svensk mot­svarig­het finns i Aktiv­hund.se, mycket inne­hålls­rik!
 En mycket inne­hålls­rik fransk site har vi här: Chiens­De­Race.com. Katt­raser finns här: Wiki­pedia: List of cat breeds, Wiki­pedia: Lista över katt­raser och den franska Royal Canin. Häst­raser finns det gott om i Wiki­pedia: Lista över häst­raser och Wiki­pedia: List of horse breed samt på franska: Fer ā cheval och Lexique du cheval. Här finns det nöt­kreatur: Wiki­pedia: Lista över nöt­kreaturs­raser, Wiki­pedia: List of breeds of cattle och Wiki­pedia: Liste des races bovines

Okla­homa State Univer­sity har en sida där du kan söka efter får-, get- och svin­raser för­utom hästar och nöt.
 En hel del djur har flera olika namn, dia­lektalt eller geo­grafiskt betingade, och somliga namn kan åsyfta flera olika djur. Förutom djur­namn före­kommer också vissa termer med direkt an­knyt­ning till djuren (t ex E »ento­mopha­gous»). Ety­mologiska eller andra (mest språkliga) kommen­tarer före­kommer ganska ofta. Den ling­vistiska synen beror på för­fattarens bak­grund som språk­lärare med mång­årigt intresse för bio­logi. Kommen­tarerna gör inte anspråk på någon full­ständig­het eller kon­sekvens.
 Namn på djurens ungar, se den engelska siten Zo­oborns.

Listan, som omfattar mer än 3 000 djur­namn, är natur­ligt­vis långt ifrån full­ständig: det lär finnas minst 2 miljoner djur­arter, 30 miljoner enligt vissa forskare! Enligt Encyclo­pedia of Life (EOL) finns det 1,8 miljoner namn­givna och beskrivna arter av både växter och djur. Det finns omkring 8 800 fågel­arter beskrivna, varav t ex c:a 140 olika duvor, 130 olika ugglor och 31 under­arter eller raser av talg­oxar. Av nu levande dägg­djur finns omkring 4 600 kända arter (varav t.ex. c:a 300 olika ekorrar!) Fisk­arna är tal­rikast bland rygg­rads­djuren: c:a 30 000 arter. Det finns omkring 6 000 kända kräl­djurs­arter. Hur många sorters flugor det finns vet väl ingen. Antalet insekts­arter anses vara minst 1,5 miljon. I Sverige finns c:a 18 000 arter beskrivna. Alla dessa siffror varierar från källa till källa. Det upptäcks ständigt nya djur­arter; se bl a en kort men intressant artikel i SvD den 25/11 1996, sid. 17: »Allt fler okända dägg­djurs­arter upp­täcks». Be­träf­fande »små­kryp» se även Åke Sand­halls bok »Små­kryp» sid. 156 ff. Enligt ICA-Kurirens Natur & Miljö-bilaga nr 3/97 finns c:a 55 000 svenska djur­arter beskrivna.
 Mitt ur­val måste så­lunda bli något arbi­trärt. Jag har dock för­sökt få med så många van­liga (=väl­kända) djur som möjligt, speciellt svenska. Euro­peiska dägg­djur är mycket väl repre­sen­terade tack vare Brinks bok »Alla Europas dägg­djur», där namnen anges på latin, svenska, danska, norska, finska, engelska, franska och tyska. Kai Curry-Lin­dahls »Afrikas dägg­djur» är en annan frisk källa. I den ges namnen på svenska, latin, engelska, franska och ibland på swa­hi­li eller andra afri­kanska språk.
Animal Diver­sity Web utges av The Univer­sity of Michi­gan Museum of Zoo­logy. Där finns de flesta av världens Mammals, Birds, Rep­tiles, Fishes and Other Verte­brates, i huvudsak latinska och engelska namn. Prova! North American Mam­mals är också mycket givande att studera.
 Här kan man läsa om dägg­djurens termino­logi. Latinska och grekiska ord förklarade på engelska: A Mam­ma­lian Lexi­con
 Mer än 4 850 dägg­djurs­arter + 10 000 under­arter finns på den här siten, som inne­håller det mesta man kan behöva veta: Planet’ Mammi­fčres Den finns i två vers­ioner, en på engelska och en på franska. Väl värd många besök.

Fåglar

Det finns många fåglar, mest från den väst­euro­peiska faunan. Jag har bl a över­satt samt­liga fågel­namn i Ursings och Söder­bergs fågel­böcker, var­vid de nio voly­merna i Cramp & Per­rins »Hand­book of the Birds of Europe» har varit en guld­gruva för mig. Där ges namnen på latin, engelska, hol­ländska, franska, tyska, ryska, spanska och svenska. (Dess­utom är bild­materialet utsökt. »Ett monu­mentalt arbete» säger Berg­ström-Lunde­vall i »Fåglar i Nor­den».) En annan bok som ger den språk­intres­serade mycken inform­ation är Svens­sons »Identifi­cation Guide». Michael Wal­ter’s »The Complete Birds» fyller upp med alla tänk­bara fågel­namn på engelska och latin. Ytter­ligare en bok som har flera språk (engelska, latin, tyska, hol­ländska, franska och svenska) är »A Field Guide to the Birds of Bri­tain and Europe» av Peterson-Mountfort- Hol­lom. (Se Käll­för­teck­ningen!)
 På Internet finns många »siter» med djurnamn, mest på engelska och latin, men även franska, tyska och svenska och andra språk förekommer. Kolla »Avi­base», – en stor data­bas över hela värl­dens fåg­lar på 10 olika språk.
Birds of Britain är också innehålls­rik.
 Sydafrikanska fåglar hittar man i »Birds of Southern Africa», samman­ställd av Sinclair, Hockey & Tarboton. Struik Publishers, Cape Town. »The Multi­lingual Bird-search Engine» presen­terar fågel­namn på 18 språk (det finns t ex 36 olika flug­snappar­arter där!). Nord­ameri­kanska fåg­lar hit­tar man här: The Birds of North Ame­rica On­line.
 Men man behöver inte gå över större vatten än Öre­sund för att hitta en under­bar fågel­site: Birds of Denmark. Rekommenderas! (MED MUSIK och FÅGELSÅNG!) Om du gil­lar fågel­sång, kolla in på P2-fågeln. Där bjuder Sveriges Radio P2 på 136 arter i bild och ljud. Här hittar du 222 olika ugglor: The Owl Pages
 I Frank­rike produ­ceras flera oerhört inne­hålls­rika siter. Den senaste jag upptäckt är Oiseaux.net. Man blir för­stum­mad av mängden infor­mation och de många bil­derna, som alla går att för­stora. Prova! Våren 2005 utkom ännu en intres­sant fågel­bok med språklig anknytning: Len­nart Nils­sons »Orre, trast och trana. Om fågl­ars namn.» För­lag: Eller­ströms. Där finns mycket läs­värt.

Fiskar

En fantastisk »site» är Fish­Base – enormt inne­hålls­rik! Bl a massor av fisk­bilder.

Dagfjärilar

Beträffande dag­fjärilarna har de flesta namnen hämtats från »Europas fjärilar» av Higgins & Riley. Av de i boken c:a 380 beskrivna fjäri­larna har jag huvud­sakligen valt sådana som har sin utbredning i Skandi­navien. Fjäri­lar har en fin site i: The Butter­fly Web­Site. Se även Imagine­butter­flies.dk och Moths and Butter­flies of Europe and North Africa. Den senare är väl­digt om­fångs­rik. Se också Parnas­sius of the World. Här finns allt om Parnas­sius, dvs fjäril­ar, t ex Papil­lonidae. Mycket om­fångs­rik.
 I april 2005 utkom det första bandet i »National­nyckeln till Sveriges flora och fauna», omfattande samtliga dag­fjäri­lar. I december samma år kom andra bandet som omfattar alla mång­fotingar (recenserat av Christer Ols­son i VK den 25 jan 2006). Här finns nu namnen på alla band som hittills utgivits samt de som står på tur (Jan. 2012).
 Felt­wells »Butter­flies» är grann att skåda. Den inne­håller över 1 000 fjäri­lar i ord och bild och med bl a ut­brednings­kartor. Men bara på engelska + latinska namn. (Se Käll­för­teck­ningen!) Natur­historiska Riks­museets »Svenska fjärilar» är också mycket givande! Den finns på nätet liksom »Dag­fjärilar i Öster­göt­land» med snygga bilder. I »Svenska fjärilar» finns 2 808 malar o spinnare mm.
 I »Svär­mare och spin­nare i Europa och Nord­afrika» av Rougeot & Viette ges namnen på svenska, latin, engelska, tyska och franska.
 Om humlor, se Google bilder Bombus. (Massor av fina bilder!)

Upp­gifterna om antalet arter av »småkryp» har jag hämtat ur Sand­halls »Småkryp». Antalet fynd av vissa nord­ameri­kanska fåg­lar i Europa före 1990 har jag lånat ur Lars Jonssons innehållsrika »Fåglar i Europa». Äldre svenska fågel­namn har jag lånat från bl a »Svenska fåglars namn» av Tommy Tyrberg. Till stor språklig nytta när det gäller europeiska djur har också varit: Gozmánys »Seven-Language Thesaurus of European Animals». (Se Käll­förteckningen!)

Förutom Djur­ord­listan finns en lista över dägg­djurens ordningar och familjer och en lista över fåg­larnas famil­jer. Dess­utom med­följer en latinsk/grekisk–svensk ordlista som bl a upptar ett urval ord som före­kommer i de veten­skap­liga djur­namnen samt en del ana­tomiska termer.

Jag vill också gärna rekom­mendera Karo­linska Insti­tutets latinska ord­lista. Om du vill ha mer ut­förlig beskriv­ning och bilder: Skriv in namnet på djuret i något av språken i t ex Google. Det mesta finns där! Det går också bra att markera namnet och söka direkt i Google eller någon annan sök­motor. Prova även Biopix som inne­håller en stor mängd bio­logiska bilder med art­namn på 8 olika språk.

Beträf­fande lit­teraturen som jag nämner, titta i käl­lför­teck­ningen om du vill ha mer detaljer. I Norge arbetar man på en ny norsk art­data­bank, som finns att beskåda i valda delar. Pröva: Arts­data­banken.

Till dig som an­vänder Djur­ord­listan:

För (even­tuella) fel och brister ber jag om över­seende. Thanks! Merci!

P.O. Jacobson


© P.O. Jacobson, Umeå. (Upp­daterad juli 2012)


Djur­ordlistan

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


Latinsk–svensk:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z


ENGLISH

Teckenförklaring
Förkortningar
Uttal
Listan
Källor
Däggdjurens familjer
Fågelfamiljer
Ljudskrift


@